MOŻNA LEPIEJ! MOŻNA CIEKAWIEJ!

23 luty 2021

Można lepiej! Można ciekawiej!” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Projekt został przygotowany w celu umożliwienia pracownikom Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. Projekt dotyczy rozwoju umiejętności językowych i metodycznych: pracy z uczniem trudnym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształtowania umiejętności krytycznego i twórczego myślenia, dydaktyki prowadzenia zajęć dwujęzycznych oraz kreatywnych metod nauki j. angielskiego  dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, otwartości kulturowej wśród pracowników i uczniów. Projekt międzynarodowego szkolenia umożliwi uczestnikom praktyczne wykorzystanie w rozwoju zawodowym i osobistym  zdobytej wiedzy i umiejętności, zwiększy motywację do samodoskonalenia zawodowego oraz przyczyni się do podwyższenia aspiracji zawodowych i osobistych. Zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje zostaną włączone do strategicznego rozwoju szkoły, co usprawni proces opiekuńczo – wychowawczo –dydaktyczny.